Wsparcie przyrodnicze i techniczne przedsięwzięć

Ekspertyzy przyrodnicze, monitoringi przed-, powykonawcze, doradztwo, nadzór środowiskowy. Wsparcie przedsięwzięć od koncepcji i analizy terenu, przez Screening środowiskowo- przyrodniczy po konsultacje projektowe i nadzór budowy.

Ekspertyza przyrodnicza, monitoring

Ekspertyzy przyrodnicze. Inwentaryzacje, monitoring przyrodniczy. Waloryzacja terenu, ocena siedlisk. 

Specjalizacje osobiście: teriologia, herpetologia, hydrobiologia. Zespół profesjonalistów dopasowany do specyfiki pozostałych potrzeb przedsięwzięcia.

c.d.➡️

Nadzór przyrodniczy i środowiskowy inwestycji

Wsparcie procesu inwestycyjnego w zakresie zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i spełnienia przepisów ochrony środowiska i przyrody.

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy inwestycji liniowych, hydrotechnicznych i kubaturowych.

Przegląd budynków i drzew - ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przy termomodernizacji budynków lub wycince. Uzyskiwanie decyzji derogacyjnych na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych: przenoszenie, likwidacja.

c.d.➡️

Screening, raporty o oddziaływaniu na obszar Natura 2000, KIP

Uzyskiwanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji punktowej lub procedowanie weryfikacji jej konieczności przez urząd.

Karta informacyjna przedsięwzięcia KIP.

Screening środowiskowo- przyrodniczy, przedinwestycyjny.

Prognozy oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

c.d.➡️

Badania biogeograficzne

Badania indeksów ekologicznych rzek (makrozoobentos MMI PL, EFI+). Badania ryb metodą elektropołowów.

Tropienia dużych ssaków. Wyznaczanie siedlisk i migracji płazów.

Wsparcie projektów ekologicznych i biogeograficznych, inwestycji ukierunkowanych na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, opracowanie dokumentacji w formatach GIS.

c.d.➡️

Rozwiązywanie konfliktów ze zwierzętami

Wyszukiwanie i zwalczanie pilotażowe inwazyjnych gatunków obcych IGO/GO w zakresie bezkręgowców (rak pręgowaty, kraby, racicznica). Odłowy herpetofauny (żółw ozdobny). Odławianie ryb metodą elektroodłowów (czebaczek amurski). Odstrzał interwencyjny, redukcyjny gatunków inwazyjnych (jenot, szop pracz, nutria), konfliktowych (kormorany, wydry, dziki, bobry).

c.d.➡️